Delimitari contextuale - Cristian Ruţă-Fulger

[...] Interesat initial, ca urmare a formarii sale academice, de un gen de cartografiere a suprafetelor, de stapanirea raporturilor cromatice generale- modul sau de lucru, prospectarile intreprinse evolueaza treptat inspre zona libera a picturalitatii. In unele dintre lucrarile sale, aderenta programatica la strategia si limbajul reprezentarilor abstracte se nuanteaza treptat, straturile profunde ale continutului imaginii concurand rigorismul geometric al iluziei perspectivice. Vitalismul prudent al explorarilor unor structuri dinamice salveaza prin sinceritate si inaltul impact al expresivitatii cromatice- dovada a unei incontestabile inzestrari native- autenticitatea comunicarii. Notatii alerte deschid dimensiuni spatiale/ temporale alternative, conform unor perceptii intuitive. Intelectualizarea accentelor sale emotionale subscrise neo-expresionismului abstract aduce in plan secund o serie de sugestii aluzive, de finete, la lumea formelor naturale, a materialitatii proprii structurilor anorganice sau organice. [...]
Fragment din articolul semnat Livius George Ilea si intitulat Delimitari contextuale - Cristian Ruta-Fulger, aparut in revista de cultura Tribuna, numarul 108, din 1-15 martie 2007, Cluj-Napoca.

[...] Ru˛„-Fulger tr„ie∫te Ón lumea pictat„ de el. Œn lumea fabulei ∫i a abstrac˛iei. De ce a abstrac˛iei? De aceea c„ a∫a Ói este mai u∫or s„ transmit„ ceea ce vede ∫i ceea ce g‚nde∫te, f„r„ s„ se expun„ repro∫urilor iscodirii ∫i deform„rii realit„˛ii.
El nu observ„ lumea ci o interpreteaz„. ™i poate de aceea ne place, fiindc„ nu ne cere nici o m„rturisire, nici o pozi˛ionare fa˛„ de anumite probleme. La el nu apar dileme. Lumea este colorat„, bine compus„, ca Ón povestea despre regele Macius Œnt‚i. Basmele de obicei se sf‚r∫esc cu bine, de aceea ne plac.
Fiecare dintre noi ∫i-ar dori un basm doar pentru el, merg‚nd p‚n„ la dorin˛a de a tr„i Ón acesta pentru totdeauna. Poate c„ de data asta vom reu∫i s„ intr„m Ón el ∫i s„ dans„m liber ∫i colorat.
Marian Gołogórski, aprilie 2010, Cracovia

Fiecare c„l„torie poate fi un drum al descoperirii de sine legat„ și de puterea noului de a stimula creativ. O Ónt‚lnire cu un mediu nou sau cu un alt tip de manifest„ri artistice poate produce ulterior efecte† roditoare. R„m‚n impresionat de sufletul pe care Ól are orașul. De aerul, de atmosfera pe care ţi-o transmite. Sunt legat de centrul orașului, m-a atras mereu amestecul de nou și vechi, de medieval și contemporan, care d„ sufletul cet„ţii. Recreez Ón unele lucr„ri de-ale mele arhitecturi imaginare care uneori pleac„ de la contactul cu arhitectura real„. De asemenea m„ stimuleaz„ spaţiile ample, largi, ale naturii, chiar dac„ impresiile l„sate de acestea le valorific ulterior Ón mod abstract, din subiect r„m‚n‚nd doar o emoţie, o impresie trezit„ de jocul culorii și al luminii, imaginea real„ servind doar ca pretext pentru un joc liber al compoziţiei și al imaginaţiei. Fiind nativ oarecum legat de sud, și crezÓnd c„ culoarea s-a n„scut acolo, am r„mas totuși surprins și impresionat Ón același timp de jocurile luminii și ale culorii din zona nordic„ a continentului.† SchimbÓnd locul de creaţie, tr„ind Óntr-un mediu diferit, percepţia se schimb„, concepţia artistic„ evolueaz„ fiindc„ nu r„m‚nem mereu aceiași.
Cristian Ruţă-Fulger, din catalogul expozitiei grupului KRoma la Centrul de Cultura din Nowa Huta, februarie 2014, Cracovia

Copyright Cristian Ruţă-Fulger 2010-2019 dederuta@yahoo.com